Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”): op alle verkopen via Cat-Walk.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst.
1.2 Onderneming: Cat-Walk.nl (hierna te noemen: “Cat-Walk.nl”) is een online winkel die goederen en diensten aanbiedt aan consumenten.
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst (op afstand) tussen Cat-Walk.nl en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cat-Walk.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cat-Walk.nl en de consument.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard.
2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Cat-Walk.nl erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cat-Walk.nl.
Cat-Walk.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van Cat-Walk.nl zijn vrijblijvend. Cat-Walk.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten in de Cat-Walk.nl webshop zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
4.3 Voor levering van diensten en de daarbij behorende goederen zullen vooraf de mogelijkheden besproken en bekeken worden met de consument waarna een prijsopgave volgt.
4.3 Cat-Walk.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, overschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
Betaling voor artikelen via de webshop geschiedt geheel vooraf of bij het ophalen van de goederen.
5.1 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Cat-Walk.nl onmiddellijk opeisbaar.
5.2 Indien Cat-Walk.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument het wettelijk vastgestelde percentage van de openstaande factuur verschuldigd aan incassokosten, met een minimum van veertig Euro. Ook de verloren rente komt voor kosten van de consument.

Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar tenzij anders vermeld. Indien een artikel niet op voorraad is/ niet meer leverbaar is, zullen wij de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 Cat-Walk.nl streeft ernaar alle op voorraad bestelde artikelen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht.
6.3 Voor levering van diensten wordt in overleg met de consument een verwachtte leverdatum doorgegeven.
6.4 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.5 De bestelling van webshop artikelen moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Cat-Walk voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken of voor de consument op maat gemaakte artikelen en/of diensten.
6.6 Levering in gedeelten is toegestaan. Eventuele extra verzendkosten komen voor rekening van de consument.
6.7 Aan de leveringsplicht van Cat-Walk.nl zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
6.8 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
6.9 Indien een bestelling geanuleerd wordt doordat deze retour gekomen is ivm niet afhalen post locatie, zullen alleen de artikelen gecrediteerd worden, niet de verzendkosten. Indien deze zending opnieuw opgestuurd wordt, worden de verzendkosten doorberekend.
6.10 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.11 Cat-Walk.nl is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, zodra alle vorderingen volledig betaalt zijn.

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen. Kosten voor de retourzending komen voor rekening van de koper.
8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Cat-Walk accepteert uitsluitend ruilingen/retours waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retours die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
8.4 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag zal na ontvangst binnen 10 werkdagen overgemaakt worden op de ingevulde bankrekening.

Artikel 9. Op maat gemaakte artikelen en of diensten
9.1 Bestellingen (bestaande uit goederen en of diensten) die voor de consument speciaal op maat gemaakt worden zullen, indien noodzakelijk, met de consument overlegd worden. Bij akkoord wordt alles nogmaals in een opdrachtbevestiging/factuur vermeld. Nadat de consument een akkoord op deze bevestiging heeft gegeven en een betaling gedaan is gaat de productie/planning van start en kan er niet meer geannuleerd worden. Reclamaties worden dan ook niet in behandeling genomen.
9.1 Indien de consument na akkoord gegeven te hebben toch een wijziging wenst welke niet in de opdrachtbevestiging opgenomen is kan Cat-Walk.nl beslissen deze wijzigen al dan niet door te voeren. Bij elke wijziging volgt er een nieuwe opdrachtbevestiging die naar de consument ter akkoord verstuurd wordt. Eventuele al gemaakte kosten zullen hierin vermeld worden en komen voor de rekening van de consument. Bij geen akkoord is de consument te allen tijde verplicht de 1e opdrachtbevestiging en/of eventuele gemaakt kosten bij wijzigen waarvoor de consument akkoord gegeven heeft, te betalen.
9.2. Op maat gemaakte artikelen kunnen altijd een minimale afwijking hebben in de maatvoering.
9.3 Op maat gemaakte artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Als het op maat gemaakte artikel een gebrek vertoond zullen we dat natuurlijk proberen op te lossen.

Artikel 10. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@cat-walk.nl
De garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Cat-Walk.nl, van personeel en producten van Cat-Walk.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen of dieren, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Cat-Walk.nl aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
10.2 Cat-Wal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten of geleverde adviezen van Cat-Walk.nl.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Cat-Walk.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cat-Walk.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cat-Walk.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Cat-Walk.nl en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk per e-mail contact met ons op te nemen

Cat-Walk.nl
Jan van Eyckstraat 25
5171AM Kaatsheuvel
E-Mail: info@cat-walk.nl
Mob: 06-1000 4298

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

© 2016 - 2024 CAT-WALK.NL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel